Un puntë sënsa pasa

I n'g'ha mai 'vü n'ura buna
lì cal punt ch'i fa da guàd,
fra la tura e Nostra Dona,
cmansipiànd da quand i è nad.

I duvév sëntirs prutèt
tr'al prufàn e 'l religiùs,
ma la Magra la g'ha 'n lèt
lì, 'n cal pünt, un po' scabrùs:

ch'i ha dat sëmpar da pensèr,
ch'i ha fat sëmpar star an pena,
ch'i l'ha fat sëmpar tremèr
anca quand a n'gh'er la piéna.

I ha tremà da quand i è al mund,
fin dai seculi pasà,
tant che, par chël ch' a s' arcùnt
i ha dat num ala cità.

I s'n'è viste d'crüd e d'cot,
i s'è vist pü vot la stria,
ma 'nt' l' otsëntesesantòt
l'aqua la s 'l' è purtà via.

E anca se 'nt' l'otsëntestànta
i han pruvà a fèral d'fèr,
apugià a drita e a manca
i ha durà sëmpr' a tremèr.

I tremév quand a gh'pasév
i carëti di spasìn
e anca quand al traversév
al carmàt di cuntadìn;

i carëti di maslàri,
al caròs cun i cavài
i baroci pr' i furnàri,
al caret di verdürài.

Chëst fin al quarantesìnc:
ala fin d'chi giurni tristi,
al Tugnìn, dup ch' i è sta vint
i s'è acòrt che 'l num "Batisti"

forsi i gh'l'ev un po' nt'al gos.
Mëntar ch' i arturnév a cà
i l'ha sfat cmè tüt al cos
ch'i truvé sü 'n t'la së strà.

I è sta prèsti armìs an pe,
cun un po' d' ecunumia,
sübt an t'al quarantesé
per dar sfug a lì da via.

E anca se al së aspèt
i n'er chel d'un monüment,
cun un rustìc parapèt
e 'n mudèste paviment

i ha fat frunt a tüt gl'imprés
sinquant'ani e quarcò d'pü:
i er un punt sënsa pretés,
ma a gh'er d' bun ch' i' n tremév pü.

E i pudév dürèr ancùra
, ma, a quardün a gh'è 'gnü 'n mënt
che par lü urmai l' er ura,
ch'i ev urmai fat al së tëmp.

Ma sta vota i guastadùri
i n'arìvun da d' lüntàn,
lì cal rüspë e i cumpresùri
i en strümënti tüt nustràn.

E s'l'è vera chël ch'i dìsun
a parrébi che anca lü
i 'masrébi a ghëba d'àsun
cum i è d'àutar ch'gh'è pü 'n sü.

Ma, se chël i è furtünà,
ch' ì è prutèt da quàtar santi,
chëst cum'è ch'i s'la cavrà
par pudér andèr avanti?

A n' armàn che da speràr
che cal puntë sënsa posa
cun cla gheba i pos truvàr
la furtüna d'avérgh pasa.

Pontremoli 1999

Puntrémal Ecelensa

A n'ares mai pü pënsà
che la squadra dal Puntrémal
l'arivës duv l'é arivà.

I spurtivi i erun di ani
ch'i aspetévun quarcò d'pü
e i stüdiévun tüti i piani
pr'arivàr un po' pü 'n sü.

l'ns'pudévun pü rassgnàr
che Puntrémal i gh'ës na squadra
ch'l'armanës sëmpr'a sëgàr
pòghë d'pü luntàn dIa Magra.

La n'er dëgna dIa cità
dal së campë, dIa së Storia
né dIa së nuturietà,
dal së num e, dIa së gloria.

A tuchév dàr un scrulùn
a cla spece d' apatìa
ch' a viv sut al Campanùn
ch'a sëntìma via via:

"Scarpà larga e bücér pién,
pia al mundë cum i vén.
Casc al mund? Tira a campà
më a m'artìr un po' pü 'n là".

Par smëntìr chi modi d'dir,
par cambiàr chi modi d'far,
pü che vün ch'i saves dir
a gü vrev chi a savës far.

A gü vrev vün d' chëi che al mund
i han sirà an lüngh e an largh
e ch'i cgnùsun fin an fund
la manéra d' farsë largh.

La n'è vera ch'i er lüchés
chël che a Cüba i han truvà,
ma i er vün d'lì chal paés
quànd Culumbo i gh'è sbarcà.

A gü vrev vün d'chëi d'Susisa
par risòlvar la quistiùn,
ch'i s'mëtës lü ala guida,
ch'i piës lü 'n man al timun

I ha creà na buna equìp
dü bancari e d'Cumercianti
e i g'ha dit: "Tirëma drit"
e i g'ha dit: "Andëma avanti".

I han furmà un gran squadrùn
cun di bravi s ëgadùri
e cun savia cugnisiùn
i han cürà tüti i setùri.

La difesa: na müràia
ch'la n'lasév pasàr ansün;
la mediana: 'na ragnaia,
ch'la n'angarbüià pü d'vün.

E l'atàch: un cararmà
ch'l'a n' er facile fermàr
e che a forsa dü ciunà
i' gh' la fev sëmpr' a pasàr.

Poi i gh' è lü lì cal "Mister"
pür se spës fëra dal camp
i sa fèr al së mestér,
i sa tgnìr anséml' al branch.

Ma al mèrit dal sücès
i n'è sul d'cla s ëntà lì,
ma anca d'chëi che t'vedë spës
an t'al campë tüti i dì.

Chëi ch'a tai l'erba dal camp,
chëi ch' a cür la pulisia,
chëi ch'a sta dü dlà dal banch,
chëi ch'a sta 'n biglieteria.

Ma 'n'sü dev gnanca scurdàr
tüt chi asìdui citadìn
che se t'vè vëdr'a s ëgàr
t'ì trëv là sü pr'i scalìn,

Anca quand l'è catìv tëmp
cun là néva, l' aqua, al sel,
anca quand a tir al vënt
da drisàrtë tüt al pel.

Àutar mèrit i va dat
ala pagina d' Luciano
e par chël ch'la pë avér fàt
la tivù dü Celentano.

sa ch'a'gh'sëma, tgnìma dur,
tuch sërcàr d'andàr avanti;
a s'pë stàr an t'al sicur
cun l'impégnë d'tüti quanti.

La sarës 'na delüsiùn
se dup èsar rivà an sü
a's duvës dar un sgüiùn
e 'rtunàr sa sübit su!

Vün d'chei dla tribüna