Tèra Siimiàna, tèra Tuscàna...

...dunca, stèm a santìr: - pitàc, apiët,
bacadùri, gavàd, arcròi, righë;
cifùtar, šgüiarëla, tartirë,
plëcia, targnàga, brandànari, pët ;

garüj, argürla, burdinghìn, lüvët,
mlëdghë, sparsürd, putlënga, bügarë;
miàga, trëpia, scajùn, lèrfë, rišë;
gajòfa, sanšanìn, urbàgh, surchët.

Èca, trënta paròl, tantë par dèr
acsì ala buna, un sagg d'lingua nustrana,
e par sta via mëtar ben an cièr

che vün ch'a càpit chi 'n tèra šümiàna,
basta ch'i'n sënt nuiàutri a ciciarèr
e sübit i capìss d' èssr' an Tuscàna.

Al punt ch'i trém....

Sümiàn:
Pons tremulus, Pons Romuli,o pütòst
Pon-tre-moli(trei punti e trei furtess)?..
I è 'n fat ch'a n'gh'è mai sta vün ch'i savëss
na buna vota mëttr ' al cose a post...
Tugnìn:
Më, par më, la quistiùn l' è ša apianà;
me a sun pr 'al punt ch' a trem e la rašùn
l' è che më ho pudü fèr uservasiùn
parècc vot, specie d 'nota un po' avansà,
che 'nt 'al punt vèc a s 'sëntë cmè a balèr
la tèra sut ai pé, 'n po' 'n 'sà, 'n po' 'n 'là,
propi cmè i dìsün ch'a sii capità
a cal putent ch' a s' gü truvé a pasèr
ani anorum..
Sümiàn:
Ma no, 'l më car Tugnìn,
la storia l'è che të, da 'n pès an sa,
quasi ogni nota tü t 'n' artùrn a cà
cun na gran carga d' bira, d' ponci e d' vin,
siché, pién fin a i oci, stralunà,
cun al gamb che më a n ' so cumè tü t' fagh
a stèr sü, tü trabüch dü d' chi e dü d' là
e a t'par ch'i sii al punt a èssr ambariàgh.