La prupagànda

Quanti sodi e quanta carta.
a sü spënd an propaganda.
Coš da mati e da galera;
da prucèsi e da «cunfin»,
ben pü tanti d'na valanga.
Tüti i müri d' sà e d' là,
d' chësta nostra bèla Italia,
d'manifèsti i en spurcà
e vüstì cmè di arlechìn
i fan ridr' anca i puìn.
Cun prumìs an grandi foi
tüti i sërcun la via drita
pr'acaparèrs un «portafoi»,
ma tanta šënta.., ambaciuchì,
tüta piena dü speransa
prima o dup d'ampìr la pansa,
stü bél šëg la n 'l'anc capì.

..An unùr ala vrità,
t'm'a l'vë dir cun serietà
a cus la sèrvun chi stü speš?
Chëi che spëss a sërch i sodi
a vantàgg dI' ümanità
pr'i fië nüdi e sensa tecc,
parchë, mai, tüti d' acordi
i n'i han dati an carità?
Forsi forsi la n'er mèi?
E se a tanta povra šënta,
dIa farina ch' è 'ndà an cola
a sü gh' füss fatt di turdèi
la n'armanév tant pü cuntenta?
Inütil, a pëns, l' è ciaciarèr!
Par chi a süd e pr' i puvràsi
a n' gü rèst che di badàci.

A Giulio Beghetti e Tullio Bernazzani
con doverosa devota ricordanza

Grasie ai vostri nobili sacrifisi,
Puntrémal i god
un primato,
forsi….ünic al mund:
un primato d'altrüismo,
d' carità cristiana ch'la sfiùr
la generošità dü Crist.

Al vòstar dunasiùn:
SENTUTANTA CHILI CIRCA
të, Giülio,
e SENTETRENTESINC,
të, Tullio,
a pens ch' la rapresentùn
al simbolo pü cèr
d'na buntà e generošità
ch' la cumëv,

An t'i vostri chëri,
a sun cunvìnt
ch'a gh'vibrév
i pü nobili palpiti
dagli anmë grandë
ch'la dan tüt.
Al vòstar sanguë,
ufèrt an favùr
dü tanta umanita

ch’ la sufriv, i voi al cièl
ch’i s ‘l’arcordùn an tanti
e an tal manèra che i dunaturi
i’ n siun pü ‘n nümar,
ma, d’ fatt , ch’ i dvëntun
na bèla , generuša SCHIERA.