La carità

Cristë, nostar Dio e Signùr,
miš an Cruša, mort a trei ur,

i a ansgnà a tüti la strà drita,
dandnë par prim la së vita.

I n'a ansgnà na cosa, la Carità.
La šënta da ben la l'ha amparà.

Tanti tribulà i spérun, i aspètun un pò d'ben;
anvéci, l'aiüt i'n gh'è, .. i n'arivë, .. i'n ven.

a gh' è tantë dë bšugn, an të stë mund,
par chi a vë far dal ben, al mund i va a fund,

sutràr i morti, truvàr ch'i è an galera,
vëstir ch'i è spoi, arcuìr i sënsa cà, la sera,

drugà, alculišà, chi a viv dë stënti,
malàdi trunchi, abrancà ala vita cui dënti,

šënta ch'l' aspèt al sanguë, na trasfüsiùn,
ch'l'aspèt un rene, un chër, n'uperasiùn,

la carità la va fata sënsa dirlu a ansün,
l'a's fà a n'importa chi, a chël ch'i t'ha rubà la pusiùn.

I n'è n'eroe, chi a fà la carità,
i stà an t'l'umbra, acsì ch'i èi ansün al sà.

Aušìn an malad, a s'ampàr quarcò d'bun,
la pasënsia, al supurtàr al mal, la remisiùn.

Acsì, i è pü chël che al malàd i n'anségn
che chël che a lü a'š'ghe cunségn.

Anca chësta l'è granda carità,
forsi, ansün al sà.

Al vin d'Puntrémal

Che Nuè i fü 'n brav om, tüti quanti urmài al sëma,
par cla së grand' anvensiùn, tüti i giùrni a l' arcurdëma.

An t'na buta i schisé dl' üva, a'g surtì fëra dal vin,
da cal giurnë ste giülèb i arsòr vèci e picìn.

Se t'vë ber un bun bücér, pìa l'üva che më a't dig,
e t'audré, më a sun sicür, t'faré un vin, chël da l'amìg.

Se al biànc t'vë frišantë, d'un culùr un pò dürà,
ch'i gh'abi anca na gran béva, un pò dus, ma nun macà,

mëdghë drënt un pò d' Tané, un cavagnë e un pò d'Ušlàna,
tanti soi dü Durèla, l' Aleatica nustrana,

Turcanéša, Sparpaiàda, Paradiša, Vërdarèla,
Tëtavàca, Malvašia, Pisamùsca, Muscatèla.

Par un négar vive fort, che la lëngua i pos taiàr,
an t'na buta tursà ben, tütë st' üve và a mësciàr.

S' ciav, Murùn e Marinèl, Bun Amìg e Marlarëla,
al Munfrà cun la Rusàra, tanta Pòlera e Brašëla,

Aleatica, Curlaga, Muscatèla, Malvašia,
t'sëntirè che al të vin dü parfüm i las la sia.

Cheste sì ch'i è vin davér, ma disgràsia ala cantinaëë
i të amìghi, bada ben, i' gh faran sëmpar matina.

Chëstë chi i è 'l vin d'Puntrérnal,
chëstë i è al vin ch'i fa cantàr.

Chëstë chi i è 'l vin d'Puntrérnal,
chëstë i è al vin ch'i fa arsuràr.

Chëstë chi i è 'l vin d'Puntrérnal,
chëstë i è al vin ch'i fà briùš.

Chëstë chi i è 'l vin d'Puntrérnal,
chëstë i è al vin ch'i fà amurùš.