AR§ENĞ

Ar§enğ!
‘Un pûgn’a-d’cà
ûna sû l’a-tra
tûte-abrasà
e ‘atacà.
La Ce§a, ‘an-Val,
‘A-riù e Ca§alina
cum’è la cuga
‘d-na stela cuméta
‘c-là va d’a-n-Narpian
fin là ‘an pineta
‘A-sun-dre ‘ndar via
e ‘a-t guarda da lûn-tan
… ‘na macia bianca
‘a-n me§ ‘a un mar ‘d-verd
‘a-t ved e ‘a-nte-ved
tra un munt e l’a-tar
cum’è chi fuss
un §oeg a nascundìn
Però ‘am’aram-brû§ ‘īoci
cum’è se dentar
‘ag-fuss’andà un muschìn
‘T-sé bel, Ar§enğ
questa l’è ‘l ‘av-rità
‘T-sé bel, sensa se e sensa ma
e, tanti, ‘a-d ‘te i’sen ‘an-namurà
T’e-gh’è ‘l-castel
t’e-gh’è Ca dal papa
ma ‘t-sè‘a-csì picin
che t’f-è sentir tu-ti pü grandi
‘an-cha i fīulin
Poi chi ‘a-pas dal toe cimìterī
‘i-poe, ‘à-ncura viv
ar trū-arse ‘drit’drit ‘an Paradi§
e ‘f-nir ‘a-diritüra‘a Cà ‘d’al Signür
‘a-ndu-è ‘c’a-b§ugna
levarse socli e scarpun
e metar ‘al scarpe beīa,
queīa ‘d-la cumeniun
Eco, ‘c’un-qūàtar ‘vers
spiegà ‘al-par-chè
‘an-tut’al-mund
paesi c’um’è Ar§enğ
‘a-tri ‘an-gh’e-né!

Mauro Zecca

LA FESTA ‘D-LA CRU§A

‘Quā-nd ‘tu’t-l’aria d’Ar§enğ
‘la ‘seū ‘a-d frit
da cruī-r ‘parf’in
l’udur ‘d’al s-tale
e, ‘al pae§ ‘a-nter
‘cun vache e boe
‘i-sé ‘spust-eu lasù
pû ‘aū-§in ‘al ciel
…’c’al-dì-lì, i’er ‘al-dì
‘d-la festa ‘a-la Cru§eta
e ‘agn’iū §enta da par tüt, fin da Tupleca
‘I-prà ‘i-erun strapien
‘ad-grandi e ‘a-d-picin
ma ‘al-gros-d’la festa
‘i’er-al pra ‘d-Marchin
du’è Guido ‘d-l’usteria
‘i’riveū-par prim ‘cun ‘la spala cota,
bibite ‘an’t-al gias e damigiane’d-vin
E lì, tra gare, §oeghi e amenità
l’aria l’er piena ‘d-canti
sūni e tanta umanità
Par-tut’al-dì i fioe
‘in-deūn sû e §ü
‘pr’al-pra ‘an-discesa
‘c’un slite, a capûloti o’ar-gutlun
che ogni ‘tant, oih-mè
‘i-fniūn ‘an-t’al ra§e
‘là dentar ‘a-un ciustrùn
A me§dì poi, ‘a l’umbra ‘d’i castagni
‘a’sau-tèvun foera ceste e cavagni
‘a-tar che nuvel cû§in o stele michelin
‘al mangiar cot‘an’t-i testi ‘i-er ‘a-chsì bun
che ‘an-gh’er gara, ‘an-gh’er cumpetisiun
Par ‘n’un parlar d’al butiglie ‘d-vin
che s’ag-naves quaīduna ‘anc’a-des
‘a-bû-trebi ‘al champagn dentr’al cess
Ancha la fede, cl’a-ner mia ‘a-d carta
l’a-gheū ‘cal-dì-lì la soe parta
Mesa solenne davanti a la če§eta
propī lì sünt’al pas ‘d-la Cru§eta
E ‘du-p-me§dì, ‘cun la Madona
‘sünt-al baldachìn,
l’a-ndeū fin’al Salèt, la prucesiùn
tra canti, lodi a Dio e urasiùn
La-fniū, la festa,
quan’d-armaī l’er sera
e §û ‘a ‘Ar§enğ, dentr’a-la balera
un grand Giūanin ‘di Tunineī
‘i-deū lesiun a tu-t’i Casadei.

Mauro Zecca