‘PRÌM ‘ÁMÙR

‘Á’pàs ávanti ‘e’ndré
da’la tœ’cà
‘ún pára’de scarpe nœve
ó’cúnsümà
ma ‘te, áncúra
‘t’è’n-me ‘di§ ‘á’d-sì
e ‘me’á’ntànt
‘á’cúnta ‘tüt’à’l-gl’úre
e ‘á’cúnta ‘i dì.
‘T’é-m’manda ‘ún bà§
t’è’m-fé ‘ún sùrí§
e ‘á’m-pàr ‘dà túcàr’ál páradì§
‘T’è’m-pàs’áu§ìn
e’t-fè l’indiferénte
e alúra’á pénsa che
‘t-vœ-bén ‘á’n’átàr
e ‘t’è’n-vœ-bén á me
‘T’è’n-t’ácor§a
ché’t’è’m-fè-súfrìr
e ‘che ‘d’ámùr
‘á’s-pœ ‘ánca múrìr.

‘Quáīdùn ‘í’m-guárda
‘ú’n-pó ‘c’ún cúmpásiùn
‘í’á-mighi ‘í’m-dí§ùn
‘c’à’s’ù-n’dvéntà cuīùn.
‘Á ‘n-dórma pü
e’á’d-nóta ‘à pénsa ‘á te,
‘á’n-mángía pü
e ‘á’-viv ‘súltànt’pàr te
‘á’n-ca me mà
‘l’à’m-dí§ ‘ch’à-sùn ‘sciüpà
‘c’á-pàr’n’a candela
cúnsümà.
Me ‘á’n-cápìs
‘á’s’ún’á’n-cunfü§iùn
súltànt ‘n’a có§a ’à-só:
‘á’dmàn, á’s’arò-lì
ancúra avanti e ‘á’ndré
‘a’á’spétàr ca’l-dì
ché finálmént té,
t’e’m-dìrè ’d-sì.

Mauro Zecca

SÁNTÉRI

Pérs frà fél§e, rá§e
e ciústrùn d’ül§i
pü áūti ‘d’ún cristíàn,
‘á’rpénsa quànd’á-l bósch
‘ì’ēr bén cürà e, ‘ì’déu i fún§i,
légne ‘án-quantità
e castagne ‘dá-scàr
pàr ’dár ‘á- tánta §énta ‘dá mangíàr

‘Ám’guàrda’n-§ìr,
‘á-sérca’d-cápìr,
‘n’á-vóta, ‘ál bósch ‘ì’ēr pién
‘án’lüng e ‘án làrgh,
‘á’ghér sempàr ‘ú’n-sántér
Sántéri ‘ch’ì fnívùn’á’nt’ún prà
pr’ár ‘cúmincíàr
pói ‘un ‘po’ pü-n’là,
santéri, ch’ì-s’ánfiléūn
‘á’n-tnà mácìa scüra,
átri, ch’ì púrtéùn ‘á’n-t’nà rádüra,
sántéri dríti ‘pàr’ī-á’nnamúrà,
sántéri stórti, ‘pàr tüti quēí dísprà.
T’á’ndéū ‘pr’ál bósch
‘c’ú-n’ún ‘séns ‘ád’libértà
párchè ‘c’ún ‘i-sántéri
t’ártúrnéu pói ‘sémpàr
‘á-l’à tœ cà.
Á’dés, ‘ám’pàr
‘c’à’c-sii ‘á’n §ír ‘ún müč ‘ad cunfü§íùn
e, cúmè’n-t-la vita…
‘tréü ‘un sántér, ‘í-t’pàr quél bùn
e ‘anvéci ‘t-fn’ís dentr’a-n ‘ciústrùn
e t’árcúmincía a §íràr
avanti ‘e’ndré, ácsì
á cápita ‘á pü ‘d’ún
da sércàr, mátìna e séra
sántéri bùn…
‘pàr ‘n’à vita ‘á’ntéra
‘Á’dvénta scür
e ‘al’sántér gíùst
‘án’cúra ‘á-nl’ó trūà,
l’è-mēí ‘ch’átiū ‘ál gipiese
e ’ártùrna ‘a’cà.

Mauro Zecca