L’ÁMÙR ‘Á’N-DIÁLÉT

‘Á’n’ógni lingua
e ‘ógni diálèt
párlàr ‘d’ámùr ‘ī’è bèl
e ‘í’dà dilèt
Crüd’án-tedésc
dùs ‘án napúletàn
sé ‘í’párlùn’d’ámùr
‘á’nc’an’Viétnàm
‘á’gh-prúēma ‘anc’Ár§énğ
chì ‘á’Nárpíàn.
“ ‘Á’t-vói bén!”
Quánd’á-pénsa
‘á’n’à co§a bèla
la pü bèla ‘cà-ghè
‘t-s’è te ‘p’ár me
E s’á-pénsa
‘á’n’à có§a dúsa
la pü dúsa ‘cá-ghè
‘t-s’è te ‘p’ár me
“ ‘Á’t-vói bén!”
Quánd’á’m-trœū, la matína
‘c’úl pümàs ábrasà
l’è párché ‘á’nt’ál-sún
‘ts’è te ‘c’ó-súmià
E’s’á-pénsa ‘á’qūá’i-dùn
‘d’á’t-gnìr ‘c’ùn mé
‘pàr’ná víta ‘ántéra
‘á’pénsa sémprá’á te,
matína e séra.
“ ‘Á’t-vói bén!”
‘Qūand’á-sùn ‘á’nt’ál-bósc
e te ‘tsé ‘cún me
‘anca’s’á-ghò ‘un’trúnc’á’n-spála
‘á’m-pàr ‘d’èsàr un re
e te che ‘án tésta
‘t-pórt’n’à fásina
‘l’è-cúm’è-se’t-fùs ‘la me regína.
E quánd’á’sùn’cún te
‘aīásà s’ún prà,
i fiüri ‘antürna
í’m-párùn stéle
‘§ù’dàl ciél cáscà
E ‘ám-mánca la gú§a
‘á’nghò pü la parola
‘c’úm’è se ’á-vivés
déntr’á-n’á-fóla:
“ ‘Á’t-vói bén!”

Mauro Zecca

L’ÁMÙR

‘Á’t-vói bén
parole che l’árìvún
da un temp ‘lüntàn
‘è-pür àncúra nœve, víve
c’l’a-párùn ànventà
‘pàr me e pàr te.
‘Á’t-vói bén
‘pü’d’àl sùl la lüna
‘pü ‘d’la téra al màr
‘pü’dál stèle ál ciél
‘Á’t-vói bén
La prima vóta…
‘á’m-sùn’pérs
dé’n-tr’i tœ’óci
la prima vóta
‘Í’è-rùn ‘bèī ‘í tœ ‘óci:
‘í-brílèū’n ‘c’úm’è stéle
i ‘tœ ‘óci.
‘Á’néma’dìt gnēnt
‘è’á’c-séma’dìt ‘tüt
‘í’ér ‘ún silénsi
‘pìén ‘á’d-tánte co§e
‘ávrébī ‘áūsù esàr un póēta
‘pàr púderlo‘á’mpìr
‘d-míl párole.
‘Á’t-vói bén
‘á’n-te’c-gnùséū ‘ancùra
e’á’séū ‘§ámœ ‘ál’tœ nùm
‘t’è’t-cíā’méū “ámùr”
‘á’t’ò-cíamà “ámùr”
e ‘ancúra e sémpàr
‘á’t-ciāmrò
ámùr.

Mauro Zecca