LÉTRA ‘Á’N’ÁMÍG

‘Á’sùn ‘ágnù a-truārtě
a’cà ‘n’á séra
ma’á’gher ‘súltànt
tœ fíœla e tœ múīera
e ‘l’á’m’án-dít
che ‘t’e’n-stè pü là
e che ‘cún n’átra dóna
‘ts’è ‘scápà.
Ècŏ párché
‘l’è un’pó ‘c’á’n-te véd
e ‘á’n-te ‘sént
e l’ültma vóta
t’è-msè’pásà-á’ú§ìn
cúm’è ‘se’t-fùs’ál vént
‘á’vréū párlàr ‘cún-te
cápìr’á’l-párché
e dírte: “…bèl’à’l me fíœ
‘cú’s-tsé-dré’á fàr
fa ‘ún’pàs ‘á’ndré.
Ma te t-sér §’àmœ
‘á’n-fúnd ‘á’la-strà
e me lì fèrm
‘c’ún la buca ‘ávérta
‘á’sùn réstà
e ‘t’üt-qúēl c’átavréū ‘dìr
‘súltànt’dà’l-vént
‘tá’l-pudrè séntìr.
Va bé, fa-gnént
‘sárà ‘pàr’n’á-tra vóta
ancha ‘s’à-só’§ámœ
ch’á’ntántérès ‘n’á póta.

Mauro Zecca

ÓMI E DÓNE

‘Ávrébī ‘dàr ‘un cáùs ‘a la tívù
párché dávér ‘án’sùn-pœ pü
‘n’á-gràncása ‘la-pàr ‘ádvéntà
pàr mascálsùn e quáqúaráquà
‘pàr guére sensa séns
e sensa umánità
e ‘an-pü, ‘l’ám-dì§
qúa§i ogni dì
ch’à mœr ‘na-dóna
‘pàr màn ‘d’ál sœ múrù§
o ‘d-sœ márì
E álùra, ‘ávrébī párlàr d’ámùr
e ‘trúàr paróle nœve
pàr ríscaúdàr ‘á’l-cœr
‘á’d-tánte fíœle
E ‘ávrés che ógni óm
í-pìés la’sœ cúmpágna
‘pár ‘la màn e testimoni
lüna, cíél e stéle
i l’á-strin§és’á sé
‘pár’dírghe:
“Ché múnd’ì-sárebī
se ‘t’èn fùs ‘cún mé!”
E ‘ávrébī ‘dìr

‘á tüti i marmádüri
e’ánca ‘á’īatri
quéī ‘ch’ì fàn ‘i düri
lì, sémpàr prúnti
‘cún ‘al cúrp’án’ cána
‘ch’ì’èn nádi ‘ánch’á lùr
da ‘n’á sútàna
e sé ‘da fíœ
‘í’n-füsùn ‘stà cürà
‘á’gh’àl ‘dìgh’mé
la fìn ‘chì’ávréùn fàt
se ‘í’ngh’àn pensà:
‘í’s’árésùn morti ‘d-fáma
o dent’rá’a ‘lá sœ merda ‘á’mpastrícià.

Mauro Zecca