L’Á§NÌN MÁGÌC

Prima ‘d’l’Ápe-càr e ’l fürgúnsìn
‘m’è sìo Gúìdo d-l’ustérìa
‘í’ndéū á Púntrémàl a fàr la spé§a
‘sü-n’cárét cun’átacà n’á§nìn
e sù e §ù e ded’chì e de’dlà
‘áncá’Ár§énğ ‘ígh’éū ‘á’l-sœ márcà

Tüt’á’ndéū bén, ‘cún tránquílità,
l’á§ùn, ‘íér ‘á’n-tlà’stála bén ‘cürà,
‘quánd ‘trà i fíœ ‘d’Ár§énğ
è’cúmincià ‘á-§íràr ‘n’á-stória strána
‘ún pó cúm’è qúēla’dlà befàna.
‘À’d’§éū ‘c’là-gú§a, che l’á§nìn
‘í’èr ‘cúm’è-qúē’l ‘dlà fóla ‘á’d-Giūánìn
‘á’bástéū tírarghe la cúga
é ün, dúi e tréi
‘í’féü tréi sódi ‘d’ór lüstri è bèī.

Tüti ‘í’d§évùn ‘clà-nér na có§a véra
pérò ‘í’discütēùn’fín’á ‘séra
fínché’è’st’à-píà ‘n’á déci§íùn
‘Déntr’á la stála, ‘í’á’n tírà á sórte
“Ch’í’ávés’péscà ‘trà i stechi
‘a’l pü’pícìn, ‘í’á-vrébī tirà la cúga
‘á’l-póvr’á§nìn
ché ‘á’ntànt, ‘vist la cúnfü§iùn
‘íér prúnt, ‘c’ún ‘gl’úréce dríte
‘á’n-dífesa ‘dlà sœ pustásiùn
‘Ácsì, quèl che la cúga ‘i’á-tirà
‘í’sé-píà ‘ún cáūs’án tésta
che’í’la fát-f-nír dūi métri an-là
Un finímùnd…
L’á§nín’í’ráglíēu è ‘í’tí-réū’cáūsi
i rágàsi ‘a’d-cúrsa ‘í’en scápà
ma ‘í’èrùn-tánti
e ‘án’t’là pórta ‘í’sé-n tüti’n-grüpà
‘t’ánt ché pü ‘d’ún
‘í’è-rtúrnà ‘á cà ‘ún pó ‘ámacà

Guido ‘d-l’ústéria
‘pàr’nún séntìr párlàr ‘a’d-tórti ó ‘á’d-rá§ùn
‘í’á-véndü sübìt l’á§ùn ‘án quéstíùn
‘í-s’è púrtà ‘á’cà ‘n’Ápe-càr
e ‘a’Ar§énğ da ‘cál dì
un rágliàr d’a§ùn
in’s’sé pü sentì.

Mauro Zecca

LA CܧÌNA ‘Á’D MÉ NÓNA LA MÁĪNA

La ‘fnéstra
‘l’á-guárdéū ‘ánt’ l’ára ‘dál cástél
e lì ‘atácà, ‘á’ntù’n cántùn
‘á’ghér ‘á’l táūl ‘pàr ‘la cúlasiùn:
lát e cársénta
patùna caūda e ricóta frésca
e ‘párché nó, ‘ánca ‘dál ‘mnéstrùn
‘s’ìèr’vánsa ‘pàr cৠla sera prima

‘Á’n-mè§, la stüva, sempr’án fúnsiùn
e ‘pár téra i tésti
tra séndra e brá§a viva
‘i-cü§œùn, quél’ca§ di§
‘dál mángiàr bùn, pàr quéi ‘dál paradì§
Cum’è súfìt, súvra ‘á’ghér la grà
‘clà féu ‘la sœ fúnsiùn
‘scàr ‘al cástagne
pàr fàr fárina būna ‘án quantità

Dedré ‘la stüva, ápena pü-n’là
‘a’ghér la scrána, che l’á’sampiū ‘á’d séra
quánd’ágnìū ‘dál dóne, ‘áū§ìn ‘ad cà
e quai’düna clá ‘stéü ‘anca pü’n-là
e lì, frà un ru§àri e un’ scámbi ‘d-parole
‘á-s’séntìū, stórie da’spávént e átre fóle
‘ácsì, ‘al múmént d’ánd’ár á lét,
fœra, ‘á’bastéū ‘séntìr ‘á’l-vérs ‘d’nà güéla
‘pàr-fàr ‘ál scále ‘á’d-cúrsa, véntr’a-téra.
Prima però, mé nóna Máīna,
‘c’lá-n’ér férma mai
‘l’à-truéū ‘al témp
‘pàr fàr ‘la ricóta e ‘ál fúrmàī
e ‘án’mánchéū ‘á’là fìn
‘ún ‘pó ‘d’è sclúbī, bùn ‘pàr l’intéstìn
‘Cùn’sté póghe righe ‘á’vó-rcúntà
ú’n-tòc’dlà mé vita ch’ó pásà
‘á’nta’l Castél, déntr’á-la cü§ìna
‘d’mé-nón Piétro ‘e’d-mé nóna la Máīna.

Mauro Zecca