ELOGIO ‘D’LÀ BÚMBA ‘D-Rͧ

Tüti ‘a’Ar§énğ ‘in’párlùn
e tüti ‘i-sàn
quél che al’Onu e §ü de’d’lì
áncùra ‘in’án capì
Se i bombaroli
che ‘an’§ìr ‘i-vàn
á fàr cún la guéra
un’müč ‘ád’án
‘i’druésùn búmbe’d-rí§
pàr múnisiùn
‘án-ghé sarébi pü devastasíùn
e ‘al múnd
‘á-spárirebi fáma e ribéliùn.

Mauro Zecca